Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych - pełnienie nadzoru inwestorskiego.Rogowo, dnia 25.10.2016 r.
Og.271.1.13.2016


do wszystkich
Zainteresowanych WykonawcówZAPYTANIE OFERTOWE
 
dotyczy: złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego
         
Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, zaprasza do złożenia Oferty na udzielenie następującego zamówienia: Pełnienie w imieniu Gminy Rogowo (Zamawiający) nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zamówienia:
Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych w ramach następujących zadań:
Zadanie nr 1:  Budowa chodnika od km 4+240 do km 5+300 w ramach Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 4+400 do km 5+356
Zadanie nr 2:  Budowa chodnika od km 0+944 do km 2+101 w ramach Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo - Szczerby od km 1+010 do km 2+101

Zamawiający:
GMINA   ROGOWO
Rogowo 51
87-515 Rogowo

NIP: 8921429788
REGON: 910866732
tel. (054) 280 16 22
fax (054) 280 28 32   
e-mail:  aciborski@rogowo.pl
strona Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.rogowo.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo (znak postępowania: Og.271.1.13.2016)

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
1)    Andrzej Ciborski, stanowisko: inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Rogowo, tel. 54 280 16 22; e-mail: aciborski@rogowo.pl.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, tj. kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu w ramach zamówienia: Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych:
Zakres robót w ramach Zadania nr 1 Budowa chodnika od km 4+240 do km 5+300 w ramach Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 4+400 do km 5+356:
1)    Geodezyjne roboty pomiarowe w terenie, w tym:
a)    Wykonanie robót pomiarowych w terenie                
2)    Roboty ziemne, w tym:
a)    wykonanie robót ziemnych podłużnych z wywozem i z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład (z rowu)
b)    formowanie i zagęszczanie nasypu, poboczy
c)    plantowanie powierzchni poboczy        
d)    plantowanie powierzchni skarp wykopów        
3)    Wykonanie chodnika na całym odcinku tj. na odcinku o długości 1060 mb, w tym:
a)    wykonanie koryta pod chodnik w gruncie
b)    wywóz gruntu z wbudowaniem w nasyp pod zjazdy
c)    wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm  z  piasku
d)    wykonanie podbudowy z kamienia łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości  warstwy 12 cm
e)    oczyszczenie podbudowy tłuczniowej
f)    profilowanie masą  MMA,
g)    oczyszczenie warstwy profilującej z masy bitumicznej
h)    skropienie profilowania bitumem
i)    wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z BA
j)    wykonanie pasa zieleni poprzez humusowanie warstwą gr. 5 cm z obsianiem, przy dowozie humusu
4)    Wykonanie zjazdów i skrzyżowań, w tym:
a)    wykonanie koryta w gruncie z rozplantowaniem gruntu
b)    wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  piasku
c)    wykonanie podbudowy gr.30cm z kamienia łamanego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem  
d)    wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy mineralno-asfaltowej.
5)    Ustawienie lampy hybrydowej (solarowo-wiatrakowej) - 2 sztuki
6)    Roboty wykończeniowe, w tym:
a)    wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zakres robót w ramach Zadanie nr 2:  Budowa chodnika od km 0+944 do km 2+101 w ramach Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo - Szczerby od km 1+010 do km 2+101:
1)    Geodezyjne roboty pomiarowe w terenie, w tym:
a)    Wykonanie robót pomiarowych w terenie                
2)    Wykonanie chodnika na całym odcinku tj. na odcinku o długości 1157 mb, w tym:
a)    wykonanie koryta pod chodnik w gruncie
b)    wywóz gruntu  
c)    wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm  z  piasku
d)    wykonanie podbudowy z kamienia łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości  warstwy 12 cm
e)    oczyszczenie podbudowy tłuczniowej
f)    profilowanie masą  MMA,
g)    oczyszczenie warstwy profilującej z masy bitumicznej
h)    skropienie profilowania bitumem
i)    wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z BA
j)    wykonanie pasa zieleni poprzez humusowanie warstwą gr. 5 cm z obsianiem, przy dowozie humusu
k)    plantowanie pobocza w gruncie
3)    Roboty wykończeniowe, w tym:
a)    wykonanie dokumentacji powykonawczej.


Szczegółowy zakres robót do wykonania przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia dokumentacjach technicznych dostępnej na następującej stronie: www.bip.rogowo.pl zakładka: Przetargi 2016 zadanie: Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych.
W ramach przyjętego zlecenia wymagane będzie również uczestniczenie w odbiorach (przeglądach) gwarancyjnych. Przewiduje się przeprowadzenie przynajmniej dwóch odbiorów (przeglądów) gwarancyjnych.

Wartość inwestycji na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosi: 307.298,32 zł brutto.

Planowane zakończenie budowy: do 15.12.2016 r.
 
Inspektor nadzoru musi posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.

Zamówienie nie będzie mogło być udzielone Wykonawcom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Wykonawcy, którzy nie będą spełniać warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego zostaną odrzucone. Odrzucona zostanie również oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


W ofercie należy podać:
a)    imię i nazwisko osoby pełniącej nadzór inwestorski oraz jej adres,
b)    oferowaną cenę ryczałtową brutto za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz cenę netto i stosowny podatek VAT – o ile mają zastosowanie.
c)    Informacja dotycząca tego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Jeżeli TAK to należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość (bez wskazywania kwoty podatku):

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych  uprawnień budowlanych do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.
Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: cena ofertowa (brutto) – 100 %.
Sposób oceny ofert:
Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą:
                                                                           cena oferty najniższej
                Liczba punktów oferty ocenianej =   ---------------------------------   x  100 punktów
                                                                           cena oferty ocenianej

Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (największa liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, czyli oferta, która została uznana za najkorzystniejszą.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub  złożenie oferty częściowej bądź wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie.
Kopertę z Ofertą należy oznakować w następujący sposób: „Oferta na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego: Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych”.
Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10-Seketariat) do dnia 2 listopada 2016 r. do godz. 11.00.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska -Wójt Gminy (25 października 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 października 2016, 16:01:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 451