Świadczenie usług szkoleniowych dla 34 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie „Lepsze Jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Rogowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie
Rogowo 51
87-515 Rogowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Og.271.1.10.2014

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2014.423) zwracamy się z zapytaniem  o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych  

Świadczenie usług szkoleniowych dla 34 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rogowie „Lepsze Jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Umowa z dnia 11.08.2008r. nr UDA-POKL.07.01.01-04-135/08-00 i Aneks nr 9 z dnia 11.12.2013r. nr UDA-POKL.07.01.01-04-135/08-09 podpisane pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a Gmin-nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rogowie.


1.    Zamawiający  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie, 87-515 Rogowo 51
2.    Przedmiot  zamówienia
       2.1    Trening umiejętności i kompetencji społecznych – po 25 godzin dla każdej z 2 grup
               (po 17 osób każda).
       2.2    Warsztaty motywacyjne – po 15 godzin  dla każdej z 2 grup (po 17 osób każda).
       2.3    Indywidualna terapia psychologiczna – po 6 godzin dla każdego z 34 beneficjentów.
       2.4    Warsztaty aktywizacyjne z doradcą zawodowym – po 15 godzin dla każdej z 2 grup
               (po 17 osób każda) oraz po 2 godziny indywidualnej konsultacji z doradcą
               zawodowym dla każdego z 34 beneficjentów pro-jektu.
       2.5    Kurs planowania domowego budżetu  - po 12 godzin dla każdej z 2 grup (po 17
               osób każda).
       2.6    Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – po 8 godzin dydaktycznych dla każdej z 2
                grup (po 17 osób każda).

W pierwszej kolejności należy zorganizować Indywidualne i grupowe warsztaty aktywizacyjne z doradcą zawodowym.  Maksymalny termin zakończenia tej formy wsparcia i przekazania Zamawiającemu diagnozy odnośnie rekomendowanych kursów zawodowych to 27.06.2014r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w  Załączniku nr 1.


3.    Termin realizacji zamówienia 26.05.2014r. – 31.07.2014r.
Szczegółowy termin realizacji usługi zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy, z zastrzeżeniem ram czasowych wskazanych w pkt. 3  
4.    Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
5.    Inne istotne warunki zamówienia

       5.1     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
                następujące warunki:
       5.1.1  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności, jeśli
                ustawy nakładają taki obowiązek,
       5.1.2  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
                technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia lub przedstawią
                pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych
                do wykonania zamówienia.
6.    Podwykonawstwo
       6.1.    Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez
                Wykonawcę kluczowych części zamówienia, czyli Wykonawca może powierzyć
                podwykonawcom wykonanie wszystkich części zamówienia.
       6.2.    Zamawiający dopiero na etapie podpisywania umowy żąda wskazania przez
                Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy
                        – jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
                          podwykonawcom.
       6.3.   Wykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
                zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
                od dnia jej zawarcia.
       6.4.    Przepisy pkt 5.3 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

7.    Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( załącznik nr 2).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług szkoleniowych dla 34 beneficjentów projektu systemowego GOPS w Rogowie „Lepsze Jutro”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 3 lub 7 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie  Rogowo 51;  87-515 Rogowo.

Do oferty należy dołączyć:

1.    aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
3.    oświadczenia o posiadaniu wpisu Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy (podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
4.    Wykaz min. 2 projektów szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem rodzaju projektu, miejsca realizacji, wartości oraz daty wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, iż projekt został zrealizowany należycie i prawidłowo ukończony (listy referencyjne itp.) – załącznik nr 4.
5.    wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem informacji o prowadzeniu szkoleń o tematyce dotyczącej przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a także zakresu czynności przez nich wykonywanych oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5
6.    oświadczenia Wykonawcy, iż osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenia,
7.    informację na temat zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia;
8.    program szkolenia zgodny z zapisami zawartymi w Szczegółowym opisie zamówienia – Zakres przedmiotowy zamówienia

9.    oświadczenie
o dysponowaniu bazą lokalową na potrzeby realizacji zamówienia.
10.  oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
11. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.
12.  informację dotycząca podwykonawców – załącznik nr 5
8.    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.   Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej
10.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
11. Miejsce i termin złożenia oferty.
11.1.    Ofertę złożyć należy do dnia  09.05.2014 r. do godz. 10:00
11.2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  12.05.2014 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty     zostanie ogłoszony niezwłocznie drogą pocztową lub mailową.
11.3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
10.4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
11.5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12.    Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  przekaże Wykonawcy drogą pocztową bądź mailowo.
13.    Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa której wzór stanowi Załącznik nr 6.
14.    Dodatkowych informacji udziela Emilia Jarzębowska pod numerem Tel. (054) 280 16 22 lub adresem mailowym opsrogowo@o2.pl
                                                                                    
                                                                          Barbara Nowakowska
                                              
                                                                           Wójt Gminy Rogowo
                                                                                 25.04.2014r.
Plik do pobrania Treść zapytania (873kB) pdf
Plik do pobrania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (650kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Oferta (84kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Wykaz projektów (89kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Wykaz osób (91kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - (89kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Wzór umowy (148kB) word

Plik do pobrania Wyjaśnienia dotyczące zapytania (101kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zawiadomienie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (25 kwietnia 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (28 kwietnia 2014, 07:19:08)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (13 maja 2016, 11:23:46)
Zmieniono: Przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1417