Zarządzenie Nr 23/11


Zarządzenie Nr 23/11
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 12 lipca 2011 r.
 
zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,    Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.        Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz.146)  oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr III/11/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok zmienionej: Zarządzeniem Nr 6/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2011 r., Uchwałą Nr VI/9/11 Rady Gminy Rogowo z dnia   29 kwietnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 18/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 maja 2011 r., Uchwałą Nr VII/18/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 21/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 14.964.063 zł zwiększa się do kwoty 15.036.997 zł, z tego:
           1) dochody bieżące z kwoty 13.248.626 zł zwiększa się do kwoty 13.321.560 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
2) W § 1 ust. 3 pkt 1
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.129.369 zł zwiększa się do kwoty 2.143.604 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3) W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 20.135.061 zł zwiększa się do kwoty 20.207.995 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 11.950.871 zł zwiększa się do kwoty 12.023.805 zł, 
4) W § 2 ust. 1 pkt 6
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) W § 2 ust. 3 pkt a
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.129.369 zł zwiększa się do kwoty 2.143.604 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 2
W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 r. oraz załącznik Nr 4 wprowadzony uchwałą Nr VII/18/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 czerwca 2011 r.

§ 3
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt Gminy (12 lipca 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 lipca 2011, 09:18:45)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:16:58)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1106