Zarządzenie Nr 15/11

Zarządzenie Nr 15/11
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 2 maja 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2010 rok.

               Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1
                Przedstawić informację o wykonaniu budżetu gminy za 2010 rok zrealizowanego       w niżej podanych wielkościach:
1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 15.095.766,72 zł na plan 15.006.957,00 zł, co stanowi 100,59 % wykonania planu,
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 14.435.192,67 zł na plan 15.564.000,00 zł, co stanowi 92,75 % w tym:
- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 11.360.783,37 zł na plan 12.220.209,00 zł, co stanowi 92,97 %.
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.074.409,30 zł na plan 3.343.791,00 zł, co stanowi 91,94 %.
3. Nadwyżka budżetu/ Deficyt (1-2)
Różnica między dochodami, a wydatkami za 2010 r. stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 660.574,05 zł, przy planowanym deficycie budżetu na koniec 2010 roku w kwocie 557.043,00 zł.
    Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb- NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia   31 grudnia roku 2010.

§ 2
1.   Na dzień 31 grudnia 2010 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.
2. Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku  do dnia 31 grudnia roku 2010.
3.  W 2010 roku  gmina udzieliła poręczenia w kwocie 50.000,00 zł dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

§ 3

Dotacje otrzymane w 2010 roku z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego:
1.    samorząd województwa w kwocie 432.080 zł
2.    samorząd powiatu w kwocie 73.133,48 zł.
3.    samorząd gminy w kwocie 56.237,61 zł.
Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu Gminy Rogowo innym jednostkom samorządu terytorialnego:
1. samorząd powiatu w  kwocie 6.300,00 zł

§ 4
Wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):
1.    Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – kwota 99.406,27 zł.

§ 5

W okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości podatkowe oraz odsetki od zaległości ( załącznik nr 1 do zarządzenia).

§ 6

W 2010 roku udzielono pomocy publicznej osobom fizycznym (załącznik nr 2 do zarządzenia).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (29kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (59kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (2 maja 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 maja 2011, 11:31:37)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:17:25)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1253