Zarządzenie Nr 14/11

Zarządzenie Nr 14/11
Wójta   Gminy   Rogowo
z dnia 29 kwietnia 2011 r.


w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo za I kwartał 2011 roku.

     Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.  )

zarządzam, co następuje:

§ 1

Realizując uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok, przedstawiam  informację   z wykonania budżetu Gminy Rogowo za I kwartał 2011 r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

Zdjęcie

Różnica między dochodami a wydatkami za I kwartał 2011r, stanowi nadwyżkę budżetową    w wysokości 875.061,12 zł  przy planowanym deficycie w wysokości  5.040.000 zł.
Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-27S  z wykonania planu dochodów budżetowych, sprawozdania kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 r.

§ 2
Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_____________
  1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146. 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (29 kwietnia 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 maja 2011, 11:22:39)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:17:45)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1275