Zarządzenie Nr 2/11

Zarządzenie Nr 2/11
Wójta   Gminy   Rogowo
z dnia 31 stycznia 2011 r.


w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo za IV kwartał 2010 roku.

      Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.  )

zarządzam, co następuje:

§ 1

Realizując uchwałę Nr XXX/57/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2010 rok, przedstawiam  informację   z wykonania budżetu Gminy Rogowo za IV kwartał 2010 r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

Zdjęcie

Różnica między dochodami a wydatkami za IV kwartał 2010r, stanowi nadwyżkę budżetową    w wysokości 660.574,05 zł  przy planowanym deficycie w wysokości  557.043 zł.
Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-27S  z wykonania planu dochodów budżetowych, sprawozdania kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

____________
  1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (31 stycznia 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 lutego 2011, 08:25:10)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:18:14)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1479