Zarządzenie nr 14 / 2010

Zarządzenie Nr 14/10
Wójta   Gminy   Rogowo
z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Rogowo za I kwartał 2010 roku.

                      Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.  )

zarządzam, co następuje:

§ 1

Realizując uchwałę Nr XXX/57/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2010 rok, przedstawiam  informację   z wykonania budżetu gminy Rogowo za I kwartał 2010r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

Zdjęcie

Różnica między dochodami a wydatkami za I kwartał 2010r, stanowi nadwyżkę budżetową    w wysokości  912.821,02 zł  przy planowanym deficycie w wysokości  2.187.851 zł.
Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-27S  z wykonania planu dochodów budżetowych, sprawozdania kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 r.

§ 2

Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_____________________
(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 kwietnia 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 maja 2010, 13:54:50)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:19:44)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1410