Zarządzenie nr 5/2010 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Zarządzenie Nr 5/10
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

 Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,          Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277)  art. 121 ust. 6 ustawy z dnia  27 sierpnia przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 30 ust.1, art.42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.     z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok, przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowane w kwocie 15.405.973,08 zł na plan 15.459.511,00 zł,     
    co stanowi 99,65 % wykonania planu, w tym:
         a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
             wykonano w kwocie 2.178.096,14 zł na plan 2.215.449,00 zł, co stanowi 98,31 %
             planu,
         b) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 65.227,00
             zł, wykonano w kwocie 71.324,07 zł, co stanowi 109,35 % planu,
         c) subwencję ogólną zrealizowano w kwocie 6.787.080,00 zł na plan 6.787.080,00
             zł, co stanowi 100% planu,
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 14.689.075,45 zł na plan 15.889.673,00 zł,     
    co stanowi 9,44 % wykonania planu, w tym:
        a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
            wykonano w kwocie 2.178.096,14 zł na plan 2.215.449,00 zł, co stanowi 98,31 %
            planu,
        b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
            problemów alkoholowych wykonano w kwocie 58.611,17 zł na plan 65.227,00 zł,
            co stanowi 89,86 %,
        c) wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.426.241,58 zł na plan 11.179.414,00 zł, 
            co stanowi 93,26 %,
        d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.262.833,87 zł na plan 4.710.259,00 zł,
            co stanowi 90,50 %.
3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
       Przychody: plan 9.500,00 zł, wykonanie 7.334,42 zł.
       Koszty: plan 21.420,00 zł, wykonanie    240,00 zł.
§ 2.1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Radzie Gminy Rogowo.
     2. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok do Regionalnej Izby
         Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji 
       w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Zarządzenie nr 5/2010 (48kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (16 marca 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 marca 2010, 14:52:27)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:20:04)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2001