Zarządzenie Nr 47/2009

Zarządzenie  Nr  47/2009
Wójta Gminy  Rogowo
z dnia 13 listopada 2009r.


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogowo na  rok 2010


     Na podstawie art.52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.179 i 181 ustawy z dnia                    30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Rogowo na 2010 rok w wysokości :
DOCHODY                  -  12.494.186 zł
WYDATKI                   -  15.298.830 zł
w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej rady gminy na 2010 rok z załącznikami:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej          i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012,
4. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku,
5. Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok,
7. Przychody i rozchody budżetu gminy,
8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
9. Prognozowane kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne,
10. Dotacje podmiotowe w 2010 roku,
11. Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku,
12. Informacja o stanie mienia komunalnego,
13. Informacja opisowa do projektu budżetu.

§ 2

Przyjęty projekt budżetu na 2010 rok przedłożyć:
- w biurze Rady Gminy w Rogowie celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w sposób     zwyczajowo przyjęty.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (13 listopada 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 grudnia 2009, 14:16:41)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:20:42)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1538