Zarządzenie Nr 30/2009

Zarządzenie Nr 30/09
Wójta   Gminy   Rogowo
z dnia 31 lipca  2009r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Rogowo za I I kwartały 2009 roku.

        Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm. )

zarządzam, co następuje:

§ 1
Realizując uchwałę Nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok, przedstawiam  informację   z wykonania budżetu gminy Rogowo za II kwartały 2009r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

L.p Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania
1. Dochody 14 868 189,00 6 757 502,58 45,45
2. Wydatki 16 752 843,00 5 587 407,96 33,35
    a/ wydatki bieżące 10 636 757,00 5 069 510,75 47,66
    b/ wydatki majątkowe 6 116 086,00 517 897,21 8,46
3.  Nadwyżka/Deficyt (1-2) -1 884.654,00 1 170 094,62        -
4. Przychody ogółem z tego : 1 936 913,00 1 936 912,31  100,00
    a/ nadwyżka z lat ubiegłych 1 936 913,00 1 936 912,31 100,00
5. Rozchody ogółem z tego: 52 259,00 3 041 433,05 5 819,92
    a/ lokaty w bankach 52 259,00 3 041 433,05 5 819,92

Różnica między dochodami a wydatkami za II kwartały 2009r, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości  1 170 094,62 zł  przy planowanym deficycie w wysokości  1 884 654 zł.
Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, sprawozdania kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009r.

§ 2
Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu gminy Rogowo poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rogowo

Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (31 lipca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 sierpnia 2009, 07:18:32)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:21:02)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1701