zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 6/2009
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 3 marca 2009 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Rogowo na 2009 rok.
  
     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 188 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008r. roku w sprawie  budżetu gminy Rogowo na 2009 rok zarządzam, co następuje:  

§ 1 W uchwale Nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2009 rok zmienionej:
uchwałą Nr XXII/1/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 lutego 2009r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 11.828.103 zł zmniejsza się do kwoty 11.732.203 zł z tego:

- dochody bieżące z kwoty 11.828.103 zł zmniejsza się do kwoty 11.732.203 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2) W § 1 ust 1 pkt. 3
Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.081.800 zł zmniejsza się do kwoty 1.807.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3) W § 2 ust. 1 
Wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 16.199.903 zł. zmniejsza się do kwoty 16.104.003 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 2 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 10.432.817 zł zmniejsza się do kwoty 10.336.917zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 5.377.934 zł zmniejsza się do kwoty 5.369.954 zł.

5) W § 2 ust. 4 pkt 1
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  z kwoty 2.081.800 zł zmniejsza się do kwoty 1.807.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają  zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, do uchwały Nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia       29 grudnia 2009r. w sprawie  budżetu gminy Rogowo na 2009r.
   

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


Uzasadnienie
Zmiany w budżecie po stronie dochodów powodują:
1) Zmniejszenie dochodów w dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 26.800 zł
2) Zmniejszenie dochodów w dz.852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 266.000 zł 
3) Zmniejszenie dochodów w dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 8.000 zł 
4) Zwiększenie dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 69.000 zł 
5) Zwiększenie dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 135.900 zł.
Ogółem zmniejszenie planowanych dochodów stanowi kwotę 95.900 zł.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków powodują:
1) Zmniejszenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 26.800 zł na podstawie otrzymanej decyzji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ) znak WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
2) Zmniejszenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85212  o kwotę 266.000 zł na podstawie otrzymanej decyzji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ) znak WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych kwota 258.020 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  kwota 7.980 zł.
3) Zmniejszenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 8.000 zł. na podstawie otrzymanej decyzji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ) znak WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. w zakresie wypłaty zasiłków stałych.
4) Zwiększenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110, § 4220 o kwotę 69.000 zł na podstawie otrzymanej decyzji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ) znak WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
6) Zwiększenie wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 135.900 zł podstawie otrzymanej decyzji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ) znak WFB.I.3011/3/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Ogółem  zmniejszenie planowanych wydatków stanowi kwotę 95.900 zł. 
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy stanowi:
Planowane dochody budżetu na kwotę 11.732.203 zł.
Planowane wydatki budżetu na kwotę 16.104.003 zł.

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (3 marca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 marca 2009, 08:27:06)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:23:13)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1707