Zarządzenie nr 10/2008

Zarządzenie Nr 10/2008
Wójta   Gminy   Rogowo
z dnia  12 maja 2008 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.


      Na podstawie art.14 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz.U.Nr.249,poz.2104 z późn.zm./ zarządzam, co następuje :

&1. Przedstawić informację o wykonaniu budżetu gminy za 2007 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach :

1. Dochody budżetu  zrealizowano w kwocie 10.911.034,75 zł na plan 10.833.396,00 zł ,
    co stanowi 100,72 % wykonania planu,

2.Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 9.916.972,81 zł na plan 10.833.396,00 zł , co
   stanowi 91,54 % w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9.023.249,42 zł na plan 9.575.891,00 zł ,
   co stanowi 94,23 %.

- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 893.723,39 zł na plan 1.257.505,00 zł,
   co stanowi 71,07 %

3.  Nadwyżka budżetu na plan – 0 – wykonana została w wysokości 994.061,94 zł.

4.  Zobowiązania wymagalne wynikające z odrębnych ustaw oraz prawo-
          mocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych
          za 2007 rok nie występują.

5. Zobowiązania wymagalne uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora
    finansów publicznych, będącą dłużnikiem za 2007 rok nie występują.
6. W 2007 roku nie otrzymano dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
7. Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowi
    6.300,00 zł z tego :

a/ przekazano dotację w wysokości 6.300,00 zł do Starostwa Powiatowego w
    Rypinie na świadczenie usług w zakresie dokształcania nauczycieli z
    naszej gminy,

8. W 2007 roku nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

& 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
       ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                           Wójt Gminy 

                                                                     Barbara Nowakowska

Plik do pobrania Zarządzenie nr 10/2008 (34kB) pdf

 

    

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (12 maja 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 maja 2008, 13:53:39)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:23:56)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1482