Zarządzenie nr 9/2007

ZARZĄDZENIE NR 9/2007
WÓJTA GMINY ROGOWO
z dnia 28 maja 2007 roku.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 Nr 5 poz. 33)

zarządzam co następuje

§ 1

Określam wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogowo.

§ 2

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów oraz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące warunki:

 1. posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do świadczenia usług z zakresu  zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 2. udokumentować zdolność odbierania odpadów komunalnych poprzez wykazanie posiadania bazy technicznej niezbędnej do tego celu, w tym do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
 3. posiadać odpowiedni potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbierania odpadów i przekazywanie ich do gminy zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi,
 4. wykazać posiadanie umów o odbieranie odpadów, zawartych z przedsiębiorstwami, do których wywożone są odpady celem składowania lub odzysku z zaznaczeniem miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 5. wykazać, iż posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska,
 6. uruchomić od dnia rozpoczęcia usług punkt obsługi klientów, w którym m.in. zawierane będą z klientami umowy o świadczenie usług, przyjmowane ich zgłoszenia i reklamacje,
 7. wskazać sposób komunikowania się w przypadkach awaryjnych lub wystąpienia szczególnego zagrożenia środowiska,
 8. zapewnić organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych poprzez:
  • Prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców na postawie umów pisemnych, w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za siedzenie usług oraz terminy ich wykonywania
  • Prowadzenie dodatkowego bieżącego odbioru odpadów komunalnych (w tym odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, gruzu budowlanego) na każdorazowe zgłoszenie usługobiorcy,
  • Prowadzenie ewidencji odpadów odebranych, sporządzanie kart przekazania odpadów ewentualnie opłat administracyjnych, środowiskowych w zakresie wynikającym z odnośnych aktów prawnych,

    9. zapewnić organizację systemu segregacji surowców wtórnych w miejscu wytworzenia –
        tj. szkła, makulatury, tworzyw sztucznych i in.,
   10. utrzymać w czystości pojazdy, których przedsiębiorca używa do wywozu odpadów,
   11. zapewnić, żeby ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i 
         transportu odpadów oraz nieczystości płynnych były natychmiast usuwane,
   12. umieścić  na pojazdach używanych do wywozu odpadów znaki
         identyfikacyjne oraz tak zorganizować odbiór i transport odpadów, aby 
         nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się
         według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem,
   13. dotrzymać odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego 
        poziomu ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych  zgodnie   z
        gminnym planem gospodarki odpadami i regulaminem utrzymania   czystości i
        porządku na terenie gminy,
   14. zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia
        (awaria, wypadek, inne) własnego sprzętu          specjalistycznego,
   15. zapewnić odzysk odpadów z uwzględnieniem zapisów wojewódzkiego planu
        gospodarki odpadami  poprzez:

a) poddanie ich recyklingowi
b) przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.

§ 3

 1. Wywóz odpadów komunalnych ciekłych musi odbywać się pojazdami specjalistycznym, spełniającymi warunki techniczne wskazane w odrębnych przepisach.
 2. Przedsiębiorstwo, które uzyska pozwolenie na wywóz z terenu gminy odpadów komunalnych ciekłych przedstawi umowę na wywóz ich do odpowiedniej stacji zlewnej.
 3. Prowadzenie odbioru odpadów komunalnych ciekłych od usługobiorców musi odbywać się na podstawie umów pisemnych (stałych lub doraźnych zleceń), w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług
 4. Odbieranie nieczystości ciekłych musi nastąpić w ciągu dwóch dni od dnia zgłoszenia przez usługobiorcę.

§  4

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych w miejscach położonych na terenie Gminy oraz na stronie internetowej.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (28 maja 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 czerwca 2007, 11:37:32)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:25:13)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2082