Zarządzenie Nr 7/14 - w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Rogowo za 2013 rok.

Na podstawie art.33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318) oraz § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1 Konsolidacja bilansu Gminy obejmuje poniżej wymienione jednostki organizacyjne:
     1)    Urząd Gminy w Rogowie- bilans z wykonania budżetu gminy i bilans jednostki,
     2)    Gminny Ośrodek Wczasowy  w Sitnicy w Rogowie- bilans jednostki,
     3)    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie- bilans jednostki,
     4)    Samorządową Instytucję Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie

§ 2 Bilans z wykonania budżetu gminy jest sprawozdaniem jednostki dominującej.

§ 3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokonywane jest metodą konsolidacji pełnej,
polegającej na sumowaniu w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań jednostkowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt konsolidacyjnych w zakresie wzajemnych powiązań kapitałowych               i rozrachunków.

§ 4 Jednostki wymienione w § 1 sporządzają bilanse jednostkowe w terminie do 31 marca roku następnego w złotych i w groszach i przekazują do Skarbnika Gminy wraz z informacją zawierającą istotne dane  i objaśnienia mające wpływ na sytuacje majątkową i finansowa jednostki.
  1)    Dla celów konsolidacji bilansu jednostki samorządu terytorialnego ustala się co
         następuje:

         -  bilans z wykonania budżetu sporządza się na druku wg załącznika Nr 9, a bilanse
            jednostek budżetowych wg załącznika Nr 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
            05.07.2010 r. w sprawie: szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont
            dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
            budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych
            oraz państwowych jednostek budżetowych  mających siedzibę poza granicami
            Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zmianami) oraz bilans
            samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie na druku
            wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości ( Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223
            z  późn. zm.)
  2)    Przyjmuje się, że za 2013 r. bilans skonsolidowany jednostki samorządu
         terytorialnego zostanie sporządzony na druku-  załączniku Nr 10  do
         Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.07.2010 r. w sprawie: szczególnych
         zasad rachunkowości oraz planów kont  dla budżetu państwa, budżetów jednostek
         samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
         budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
         budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
         ( Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zmianami).
   3)   W związku z wyłączeniami należności i zobowiązań miedzy jednostkami objętymi
         konsolidacją ustala się do bilansu za 2013 r. druk opisujący takie zdarzenia i stanowi
         on załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.

§ 5 Pracownik, któremu powierzono obowiązki w zakresie sporządzania bilansu
      skonsolidowanego Urzędu Gminy:
   1)    dokonuje weryfikacji  pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdań
          jednostkowych objętych konsolidacją,
   2)    nanosi poszczególne pozycje z bilansów jednostkowych i zbiorczy na arkusz
          konsolidacyjny na wzór wg załącznika Nr 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
          05.07.2010 r. w sprawie: szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
          budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
          budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy
          celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
          Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zmianami).
   3)    dokonuje korekt i wyłączeń
   4)    w razie wystąpienia na wcześniej ustalonym  wzorze druku nanosi dokonane
          korekty i wyłączenia na arkusz konsolidacyjny bilansu skonsolidowanego Gminy
          i dokonuje odpowiednich podsumowań. Arkusz konsolidacyjny po nadaniu
          numeru z uwzględnieniem korekt  i wyłączeń stanowić będzie załącznik do bilansu
          (załącznik nr 2 do w/w  zarządzenia),
   5)    Sporządza skonsolidowany bilans wg obowiązującego wzoru w terminie 3 miesięcy
          od daty otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji.

§  6  Dokumentacja konsolidacji podlega ochronie i przechowaniu w siedzibie Urzędu Gminy
       wg ogólnych zasad zawartych w przepisach rozdziału 8 ustawy o rachunkowości.

§  7  W zakresie nieuregulowanym niniejszym Zarządzeniem maja zastosowanie
       odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Finansów
       w sprawie: szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
       budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
       zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
       budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8  Traci  moc Zarządzenie Nr 21/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 czerwca 2012 r.

§ 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2013 rok.


Plik do pobrania Załącznik nr 1 (125kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (169kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (26 marca 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 października 2014, 09:48:15)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:02:04)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1319