Zarządzenie Nr 6/14 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca    1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318)  i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) oraz  art. 13 pkt 2 i 7 ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)  
zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XIX/47/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012 r.  w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok, przedstawiam roczne sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:
   1. Dochody budżetu zrealizowane w kwocie 16.782.807,84 zł na plan 16.860.499,00 zł,
       co stanowi 99,54 % wykonania planu, w tym:
        a)    dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
               wykonano w kwocie 2.567.784,21 zł na plan 2.638.879,00 zł, co stanowi
               97,31 % planu,
        b)    dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan
               58.000,00 zł, wykonano w kwocie 57.486,65 zł, co stanowi 99,11 % planu,
        c)     dochody bieżące wykonano w kwocie 15.947.579,79 zł na plan
               16.043.520,00 zł, co stanowi 99,40 % planu,
        d)    dochody majątkowe wykonano w kwocie 835.228,05 zł na plan 816.979,00 zł,
               co stanowi 102,23 % planu.
   2.    Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 16.713.182,83 zł na plan
         18.118.109,00 zł, co stanowi 92,25 % wykonania planu, w tym:
          a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
              wykonano w kwocie 2.567.784,21 zł na plan 2.638.879,00 zł,
              co stanowi 97,31 % planu,
          b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
              i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie
              79.395,73 zł na plan 105.159,00 zł, co stanowi 75,50 %,
          c)  wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.512.177,28 zł na plan
              14.276.388,00 zł, co stanowi 94,65 %,
          d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.201.005,55 zł na plan
              3.841.721,00 zł, co stanowi 83,32 %.
    3.    Wpływy i wydatki z tytułu opłat i  kar za korzystanie ze środowiska:
           Dochody: plan 3.000,00 zł, wykonanie 4.428,50 zł.
           Wydatki:  plan 5.917,00 zł, wykonanie  5.614,03 zł.

§ 2.1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Radzie Gminy Rogowo.
     2. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok do Regionalnej Izby
         Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji  
       w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (11 marca 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 października 2014, 09:42:38)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:02:25)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1100