Zarządzenie Nr 21/13 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.

Zarządzenie Nr 21/13
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 15 maja 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia     29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. )

zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam przedłożone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie sprawozdanie finansowe za 2012 rok obejmujące:

1.    Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.
2.    Dodatkowe informacje i objaśnienia.
3.    Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 r.
4.    Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2012 r.
5.    Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za 2012 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (15 maja 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 maja 2013, 12:51:50)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:05:36)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1872