Zarządzenie Nr 11/13 - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2013-2023.

Zarządzenie Nr 11/13
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 29 marca 2013 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2013-2023.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240  ), zarządzam co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XIX/46/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2013-2023, zmienionej Uchwałą Nr XX/2/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r., zmienia się:
1.    Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogowo na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2 Pozostałe nie ulegają zmianie.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023 dokonuje się zmian:

1.    Dochody bieżące w 2013 r. ulegają zwiększeniu z kwoty 14.910.681 zł do kwoty 14.926.131 zł.
2.    Wydatki bieżące w 2013 r. ulegają zwiększeniu z kwoty 13.596.711 zł  do kwoty 13.612.161 zł.
Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogowo na lata 2013-2023 organ wykonawczy dokonał dostosowania do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Objaśnienia  do poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej”
2014 rok 1.604.665 zł  (spłaty kredytów i pożyczek 838.471 zł; lokaty 766.194 zł)
2017 rok 1.568.225 zł  (spłaty kredytów i pożyczek 709.107 zł; lokaty 859.118 zł)

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (29 marca 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 kwietnia 2013, 09:12:04)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:09:11)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1158