Zarządzenie Nr 4/13 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Rogowo za IV kwartał 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/13
Wójta   Gminy   Rogowo
z dnia 31 stycznia 2013 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Rogowo za IV kwartał 2012 r.

     Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.  )

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu za IV kwartał 2012 roku oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych,     o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Zdjęcie

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


___
1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (31 stycznia 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 kwietnia 2013, 08:04:26)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:10:36)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1859