Zarządzenie Nr 3/13 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 3/13
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 31stycznia 2013 r.

zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 257  ustawy z dnia       27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2010 r.Nr 157, poz. 1240  z późn. zm. ) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XIX/47/12 Rady Gminy Rogowo z dnia  28 grudnia 2012 r.           w sprawie budżetu Gminy Rogowo na  2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1 Dokonuje się przemieszczeń wydatków między paragrafami działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

___
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (13 stycznia 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 kwietnia 2013, 08:02:36)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:10:53)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1128