Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do opracowania projektu budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 36/12
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do opracowania projektu budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.
  
      Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z późn. zm. ), art. 233 ustawy z dnia    27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) oraz uchwały  Nr XXXVI/29/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogowo,

zarządzam, co następuje:


§ 1
1.    Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych(jednostek budżetowych, samorządowej instytucji kultury), kierownicy referatów oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych opracowują plany rzeczowo-finansowe  zadań gospodarczych oraz projekty planów finansowych.
§ 2
1.    Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2013 rok należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne akty wewnętrzne, w tym w szczególności:
    a)    zasady ustalone w uchwale Nr XXXVI/29/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 sierpnia
           2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogowo,
    b)    ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
           poz. 1591 z późn.zam),
    c)    ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.
          1240 z późn.zm.),
    d)   ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (
          t.j.Dz.U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
    e)   rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
          klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
          źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.),
    f)    obowiązujące uchwały Rady Gminy Rogowo, mające wpływ na budżet gminy,
    g)    warunki porozumień i umów zawartych przez Gminę Rogowo z innymi podmiotami.
§3
Przyjmuje się następujące parametry do prac nad projektem budżetu na 2013rok:
1.    Obliczenia przewidywanych dochodów gminy na 2013 rok z tytułu:
   1)    subwencji ogólnej oraz poszczególnych jej części wyrównawczej,
          równoważącej i oświatowej, dokonuje skarbnik w oparciu o informacje przekazane przez
          Ministra Finansów,
   2)    udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje skarbnik w
          oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów,
   3)    udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje skarbnik w
          oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku
   4)    dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na
          finansowanie zadań własnych i dotacji na mocy porozumień, dokonuje skarbnik  w
          oparciu o wielkości wynikające z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
   5)    pozostałych dochodów dokonuje skarbnik w oparciu o przewidywane wykonanie  w 2012
          roku oraz zapisów zawartych umów i złożone wnioski w zakresie wpływów z tytułu   
          dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów współfinansowanych ze
          środków zewnętrznych.
   6)    szacunki poszczególnych jednostek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na
          samodzielnych stanowiskach pracy, zobowiązanych do opracowania materiałów
          planistycznych w zakresie różnych dochodów ( w kalkulacji dochodów podatkowych
          należy uwzględnić utrzymanie stosowanych ulg i zwolnień; w zakresie dochodów z
          majątku gminy, sprzedaży majątku należy uwzględnić obowiązujące umowy i planowane
          zmiany.
2.    Zasady planowania wydatków budżetowych:
   1)    podstawą do planowania przez osoby określone w § 1 wynagrodzeń osobowych na 2013
          rok są: zatrudnienie według stanu na dzień 30 września 2012 roku z uwzględnieniem
          planowanych (do końca 2012 r. i w roku 2013) zmian zatrudnienia, kwota
          przewidywanego wykonania w 2012 roku miesięcznych wynagrodzeń osobowych
          wynikających ze stosunku pracy, przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz
          przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
   2)    podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych
          dla nauczycieli jest ustawa „Karta nauczyciela” i zatwierdzone plany organizacyjne na
          rok szkolny 2012/2013. Projekt wydatków na wynagrodzenia  i pochodne należy
          opracować w wysokości wynagrodzeń roku bieżącego.
   3)    średnioroczny wzrost wynagrodzeń 3 % (z wyłączeniem nauczycieli, dla których nie
          przewiduje się podwyżki wynagrodzeń w 2013 roku),  
   4)    w zakresie nagród kierować się danymi zawartymi w przepisach prawnych lub
          zarządzeniach wewnętrznych,
   5)    minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. 1.600,00 zł
   6)    dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych
          wynagrodzeń w 2012 roku, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku
          o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr
          160, poz. 1080 z późn. zm.)
   7)    składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22
          ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst
          jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 205, poz. 1585)
   8)    składki na fundusz pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru,
   9)    do planowania wysokości odpisu podstawowego dla pracowników i emerytów należy
          przyjąć wynagrodzenie  w kwocie 3.075,27 zł(wysokość przeciętnego wynagrodzenia w 
          gospodarce narodowej w II półroczu 2011r.) W odniesieniu do nauczycieli odpis na
          zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się, przyjmując kwotę bazową 2.717,59
          zł. Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po
          obwieszczeniu przez Prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w
          gospodarce narodowej z 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r.(w przypadku odpisu dla
          pracowników nie będących nauczycielami) oraz po uchwaleniu ustawy budżetowej na
          2013 rok (w przypadku odpisu dla nauczycieli) i wyliczeniu faktycznie pobranych
          emerytur i rent (przez nauczycieli emerytów i rencistów).
 10)     wydatki za zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych
          należy kalkulować na podstawie przewidywanego ich wykonania  2012 roku i
          prognozowanego średniorocznego wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych w
          wysokości 2,7%(założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2013
          rok), pomniejszone o jednorazowe wydatki w tym roku. W przypadku konieczności
          zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami
          należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty.
 11)     wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się
          zgodnie z art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
          społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.,
          Nr 127, poz. 721),
 12)     w przypadku kwot dotacji przyznanych na 2013 rok dla Biblioteki obowiązkiem będzie
          przedłożenie przez tą jednostkę dokumentacji planistycznej.
 13)    wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych obejmują oprócz robót
          budowlano-montażowych także zakupy środków trwałych.
§ 3
1.     Do projektu budżetu, planów finansowych należy dołączyć część opisową uzasadniającą    dokonane wyliczenia.
§ 4
1.    Projekt planów finansowych należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej
       rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej
       klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
       źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 38, poz.207).
2.    Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych i wskaźników
       określonych     w § 3, mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i
       ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych, zabezpieczając w pierwszej kolejności
       wydatki obligatoryjne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wydatki
       wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń) We
       wszystkich kalkulacjach należy zmierzać do ograniczania wydatków bieżących. Opracowane
       materiały planistyczne wraz z częścią opisową, dotyczące projektu budżetu na 2013 r.
       winny być złożone poprzez dziennik korespondencji przychodzącej w Urzędzie Gminy
       najpóźniej do dnia 15 października 2012 roku.
§ 5
1.    Złożone projekty są tylko propozycjami i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (25 września 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (26 września 2012, 13:34:15)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:11:10)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1152