Zarządzenie Nr 27/2012 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 27/12
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 lipca 2012 r.

zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późn.zm. ) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia   29 grudnia 2011 r.    w sprawie budżetu Gminy Rogowo na   2012 rok zarządzam, co następuje:
    § 1 W uchwale Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r.                           w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 5/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 7/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XII/1/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 13/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 14/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 16/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XIII/7/12 Rady Gminy Rogowo z dnia        29 maja 2012 r., Uchwałą Nr XIV/14/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XV/23/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 lipca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
    1) W § 1 ust. 1
          Dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 15.679.119 zł zwiększa się do
          kwoty 15.686.619 zł, z tego:
          1) dochody bieżące z kwoty 13.857.673 zł zwiększa się do kwoty 13.865.173 zł zgodnie
              z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.   

     2) W § 1 ust. 3 pkt 1
           Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
           zleconych ustawami z kwoty 2.234.142 zł zwiększa się do kwoty 2.241.642 zł zgodnie
           z załącznikiem Nr 3.
     3) W § 2 ust. 1
           Wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 18.308.029 zł zwiększa się do
           kwoty 18.315.529 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
      4) W § 2 ust. 1 pkt 1
           Wydatki bieżące w wysokości 12.959.324 zł zwiększa się do kwoty 12.966.824 zł,   
      5) W § 2 ust. 3 pkt a
           Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
           zleconych ustawami z kwoty 2.234.142 zł zwiększa się do kwoty 2.241.642 zł zgodnie
           z załącznikiem Nr 3.  
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2 i
      3 do uchwały Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie  
      budżetu Gminy Rogowo na 2012 r.
§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 lipca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (8 sierpnia 2012, 10:48:27)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:11:47)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1286