Zarządzenie Nr 14/12

Zarządzenie Nr 14/12
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 5 kwietnia 2012 r.

zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,    Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.        Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578       i Nr 257, poz. 1726)  oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na   2012 rok zarządzam, co następuje:
    § 1 W uchwale Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r.                            w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 5/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 7/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XII/1/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 13/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 14.390.270 zł zwiększa się          do kwoty 14.512.588 zł, z tego:
           1) dochody bieżące z kwoty 13.251.484 zł zwiększa się do kwoty 13.373.802 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.   
2) W § 1 ust. 3 pkt 1
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.086.900 zł zmniejsza się do kwoty 2.065.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3) W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 17.465.192 zł zwiększa się           do kwoty 17.587.510 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 12.263.392 zł zwiększa się do kwoty 12.385.710 zł,   
5) W § 2 ust. 3 pkt a
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.086.900 zł zmniejsza się do kwoty 2.065.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.  
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia       2011 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 r.
§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (119kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (5 kwietnia 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 czerwca 2012, 12:23:33)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:13:47)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1059