Zarządzenie Nr 17/12 - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo za I kwartał 2012 roku.

Zarządzenie Nr 17/12
Wójta   Gminy   Rogowo
z dnia 27 kwietnia 2012 r.


w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo za I kwartał 2012 roku.

                      Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.  )

zarządzam, co następuje:

§ 1

Realizując uchwałę Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok, przedstawiam  informację   z wykonania budżetu Gminy Rogowo za I kwartał 2012 r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

Zdjęcie

Różnica między dochodami a wydatkami za I kwartał 2012r, stanowi nadwyżkę budżetową  w wysokości 1.273.226,67 zł  przy planowanym deficycie w wysokości  /-/ 3.074.922 zł.
Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-27S  z wykonania planu dochodów budżetowych, sprawozdania kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r.

§ 2

Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

___
1  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707. 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (27 kwietnia 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 czerwca 2012, 11:33:34)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:13:30)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1822