Zarządzenie Nr 20/12 - w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2011 r.

Zarządzenie Nr 20/12
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 maja 2012 r.



w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2011 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia     27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )        zarządzam,   co następuje:

§ 1 Podaję do publicznej wiadomości dane za 2011 rok w zakresie gospodarki finansowej gminy ujęte w załącznikach od 1-7 do niniejszego zarządzenia.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

______
1   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,      Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
  Zmiany  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.


Plik do pobrania Załącznik nr 1 (20kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (22kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (20kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (27kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (20kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (20kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (62kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 maja 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 czerwca 2012, 11:11:06)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:12:43)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1862