Dane kontaktowe

Elżbieta Motylewska tel. (54) 280-16-22
tel. (54) 280-16-23
wew. 34 pokój nr 13

poczta elektroniczna: ugrogowo@rogowo.pl 

Do zadań skarbnika gminy należy w szczególności:

 1) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające
      zwłaszcza na:
   a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli   
       dokumentów w sposób zapewniający sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości   
       finansowej,
  b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w
      sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez
      poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie,
 2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3) Dokonywanie w zakresie powierzonych obowiązków wstępnej kontroli zgodności operacji
     gospodarczych i finansowych z planem finansowym (budżetem),
 4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
     operacji gospodarczych i finansowych,
 5) Dokonywanie kontroli kasy,
 6) Nadzór nad przeprowadzaniem kontroli podatkowej u podatników podatku od
     nieruchomości ,
 7) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zapewnienia
     prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i
     sprawozdawczości finansowej
 8) Nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań finansowych przez jednostki
     organizacyjne gminy.
 9) Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników w referacie.
 10) Nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w
       zakresie Referatu Finansowego 
 11) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego.
 12) Wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach.
 13) Nadzór nad opracowaniem projektu budżetu zgodnie z zasadami ustawy o finansach
      publicznych
 14) Zapewnienie pod względem  finansowym prawidłowości zawieranych umów
      /kontrasygnata/.
 15) Sporządzanie analiz i informacji dotyczących wykorzystania środków budżetowych i
       innych.
 16)Kontrola wewnętrzna operacji gospodarczych i wykonywanie budżetu.
     Skarbnik pełni funkcję kierownika Referatu Finansowego.
 
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Nurkowska (1 sierpnia 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (1 września 2003, 09:57:26)

Ostatnia zmiana: Bogumiła Zarębska (11 października 2017, 14:28:49)
Zmieniono: dodano zadania skarbnika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7576