Zadania zlecone

Zadania zlecone to zadania, które państwo powierza samorządowi. Do zadań zleconych gminie w drodze ustawy należą m.in:

1.    zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego.
2.    zadania zakresu obronności i zarządzania kryzysowego
3.    nadzór i wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych na obszarze gminy,
4.    pomoc kombatantom i innym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnych
       warunkach materialnych,
5.    wybór ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych obejmujących swoją
       właściwością obszar gminy,
6.    zadania z zakresu  ewidencji ludności i dowodów osobistych ,
.      prowadzenie Ewidencji działalności gospodarczej według właściwości miejsca zamieszkania
       przedsiębiorcy,
8.    wykonywanie zadań określonych w art. 11 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
       społecznej ,
9.    świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
10.  prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zgromadzeń,
11.  zadania na podstawie ustawy z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie,
       związanych z organizacją i prowadzeniem spisów powszechnych rolnych,
12.   zadania określone w art. 3, 4 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i
       kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy
       administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
13.   sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców (osób uprawnionych do głosowania), obsługa
       administracyjna i wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem
       wyborów na obszarze gminy, w związku z wyborami: do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta 
       RP, Parlamentu Europejskiego, wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików
       województw,  oraz w trakcie referendum ogólnokrajowego.


metryczka


Wytworzył: Bogumiła Zarębska (5 października 2017)
Opublikował: Bogumiła Zarębska (5 października 2017, 14:07:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1650