Zadania własne

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
    gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
    komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
    unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
   
gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki 
    nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień ;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
      przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu    
      przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
      administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i
      prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i
      rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności
      obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
      wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
      publicznego i o wolontariacie ;
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


metryczka


Wytworzył: Bogumiła Zarębska (5 października 2017)
Opublikował: Bogumiła Zarębska (5 października 2017, 14:00:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1319