Zarządzenie Nr 21/2008

Zarządzenie Nr 21/2008
Wójta   Gminy   Rogowo
z dnia 30 lipca  2008r.

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Rogowo za II kwartały 2008 roku.

     Na podstawie art.14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.249,poz.2104 z późn.zm. )

zarządzam , co następuje :

& 1

Realizując uchwałę Nr.XII/45/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok , przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Rogowo za II kwartały 2008r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach :

Zdjęcie

Różnica między dochodami a wydatkami za II kwartały 2008r, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości  1.185.155,49 zł przy planowanym deficycie w wysokości  717.198,00 zł.
Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych , sprawozdania kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008r.
                                                          

& 2

Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu gminy Rogowo poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


& 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 lipca 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 sierpnia 2008, 11:39:18)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (4 sierpnia 2008, 11:44:47)
Zmieniono: poprawiono przycięcie zdjęcia z prawej strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4709