informacje o wykonaniu budetu gminy za IV kwartały 2007 r.

Informacja

 


           Na podstawie art.14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr.249,poz.2104 z późn.zm. / podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartały
2007 roku.
Realizując  uchwałę Nr.IV/3/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2007 rok, budżet ten za miniony okres zrealizowano w niżej podanych wielkościach :

I .  Realizacja dochodów :

Plan 10.833.396,00 zł, wykonanie 10.911.034,75 zł, % wykonania 100,7

II.Realizacja wydatków:

 Plan 10.833.396,00 zł, wykonanie 9.916.972,81 zł, % wykonania 91,5
w tym :

  • wydatki bieżące
      Plan 9.575.891,00 zł,  wykonanie 9.023.249,42 zł , % wykonania 94,2
  • wydatki majątkowe
       Plan 1.257.505,00 zł, wykonanie 893.723,39 zł, % wykonania 71,1

III.Nadwyżka /Deficyt I-II /
     1.Nadwyżka budżetu     plan          0
                                       wykonanie  994.061,94 zł

Różnica między dochodami a wydatkami za IV kwartały 2007 roku stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 994.061,94 zł.
Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych i  sprawozdania kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków  budżetowych  gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Jednocześnie  postanawia się poiformować mieszkańców o wykonaniu budżetu gminy Rogowo poprzez ogłoszenie kwartalnej informacji w sposób zwyczajowo przyjęty.                                             

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (31 stycznia 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 marca 2008, 13:03:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1473