Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2007 r.

Informacja

           Na podstawie art.14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr.249,poz.2104 z późn.zm. / podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał
2007 roku.

Realizując  uchwałę Nr.IV/3/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2007 rok, budżet ten za miniony kwartał zrealizowano w niżej podanych wielkościach :

I .  Realizacja dochodów :
      Plan 9.951.715,00 zł, wykonanie 3.092.970,82 zł, % wykonania 31,08

II. Realizacja wydatków :                                                      
      Plan 9.951.715,00 zł, wykonanie 2.153.493,10 zł, % wykonania 21,64
w tym :

- wydatki bieżące
  Plan 8.685.115,00 zł,  wykonanie 2.153.436,10 zł , % wykonania 24,79
- wydatki majątkowe
  Plan 1.266.600,00 zł, wykonanie 57,00 zł, % wykonania 0,00

III.Nadwyżka /Deficyt I-II /
     1.Nadwyżka budżetu      plan           0
                                        wykonanie  939.477,72 zł

Różnica między dochodami a wydatkami za I kwartał 2007 roku stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 939.477,72 zł.
Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych, sprawozdania kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków  budżetowych  oraz sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007 roku.                                             

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (31 maja 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 czerwca 2007, 12:56:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1675