Zarządzenie nr 24/2006

 


Zarządzenie Nr 24/2006

Wójta  Gminy  w  Rogowie

z dnia 27 października 2006 roku


          

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2006 r.


       Na podstawie art.14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  / Dz.U.Nr.249, poz.2104 z póżn.zm. /

 zarządzam , co następuje ;

                                                                  & 1

Realizując uchwałę Nr.XXVII/41/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, przedstawiam informację  z wykonania budżetu gminy Rogowo za III kwartały 2006r zrealizowanego w niżej podanych wielkościach :

I.    Realizacja dochodów :
                  plan 9.992.707,00 zł , wykonanie 7.867.231,05 zł , % wykonania 78,73
II.  Realizacja wydatków :
                  plan 10.636.203,00 zł,wykonanie 7.377.180,14 zł,% wykonania 69,36
                  w tym:
                   - wydatki bieżące
                      plan 8.331.527,00 zł,wykonanie 5.824.769,65 zł,% wykonania 69,91
                   - wydatki majątkowe
                      plan 2.304.676,00 zł,wykonanie 1.552.410,49 zł,% wykonania 67,36
III.  Nadwyżka ( Deficyt I-II )
 1.   Deficyt  budżetu            plan              643.496,00 zł

                                              wykonanie     0               zł

 2.   Nadwyżka budżetu        plan               0               zł

                                              wykonanie     490.050,91 zł

Różnica między dochodami a wydatkami za III kwartały 2006 roku stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 490.050,91 zł przy planowa-
nym  deficycie budżetowym na rok bieżący w wysokości 643.496 zł.


                                                    - 2 -


Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce / deficycie gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia
30 września 2006 r.
                                                     
                               
                                                                 & 2

Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu gminy Rogowo poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                & 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                 

                                                       

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (27 października 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (31 października 2006, 13:49:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1027