Og.7331-17/2009 o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego

                                                                             Rogowo, dnia 28 maja  2009 roku

Og.7331-17/2009

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rogowo
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego
wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  z a w i a d a m i a m   o wszczęciu na wniosek  Wójta Gminy Rogowo  postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Huta - Charszewo, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerze ewidencyjnym :  254; 107; 129; 130/1; 131/2; 133/2; 149/2; 161/1; 135/6; 135/5; 135/3; 135/2; 135/1; 137/1; 159/2; 159/1; 144; 145; 3075/6; 147; 148 obręb: Huta i działki o nr ewid. 111/24; 116/2; 114/1; 111/19; 114/1; 112/3; 115/9; 115/30115/41 obręb Charszewo. W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rogowo, pokój nr 16, w godzinach  urzędowania  lub telefonicznie 054 280 16 22

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości:
1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogowie
2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Huta i miejscowości Charszewo
3. Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie www.bip.rogowo.pl

                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                      Barbara Nowakowska

 

metryczka


Wytworzył: Wjt Gminz Rogowo (28 maja 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (1 czerwca 2010, 23:11:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1875