Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie

Zarządzenie Nr 18/10
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia     29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam przedłożone przez Kierownika Gminnej Bibioteki Publicznej w Rogowie sprawozdanie finansowe za 2009 rok obejmujące:
    1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.
    2. Dodatkowe informacje i objaśnienia
    3. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2009 r.
    4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2009 r.
    5. Informacja finansowa z wykonania planu finansowego za 2009 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (14 maja 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 maja 2010, 08:12:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1882