Og.7624-2/2009 - „Budowie farmy wiatrowej, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 11, obręb Borowo, gmina Rogowo”

                                                                        Rogowo, dnia  14 sierpnia  2009 roku

Og.7624-2/2009

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

W ó j t  G m i n y  R o g o w o

Podaje do publiczne wiadomości, że na wniosek Pani Kamili Bigos, zam. Toruń, ul. Ugory 13   – wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym  11,  obręb  Borowo, gmina Rogowo”

W związku z powyższym informuje się społeczeństwo, że istniej możliwość zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami dokonanymi ze Starostą Rypińskim oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie.

Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Referacie Ogólnym Urzędu Gminy Rogowo, pokój nr 16,  w godzinach urzędowania.

W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

1.    Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na stronie www. bip.rogowo.pl

2.    Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w sołectwie Borowo na okres 14 dni, tj. od 14 do 31 sierpnia 2009 roku.

Wójt Gminy Rogowo
Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (14 sierpnia 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 sierpnia 2009, 07:49:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2040