Budowia zakładu przerobu kruszyw o wydajności 100 ton na godzinę

                                                                      Rogowo, dnia  03 kwietnia  2009 roku
Og.7624-5/2009


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) o wszczęciu w dniu  30 marca 2009 r. na wniosek Kopalni Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański Spółka Jawna, Parsęcko 98B, 78-4040 Szczecinek   postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie zakładu przerobu kruszyw o wydajności 100 ton na godzinę, na działkach o nr ewidencyjnych  91/1; 93/1; 95/1; 97/1; 99, o powierzchni 4 ha,  położonych w miejscowości Nowy Kobrzyniec, gmina Rogowo

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 KPA przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10  KPA polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2  w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt. 40 litera a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starosty Rypińskiego,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Rogowo: www. bip.rogowo.pl
- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo
- zamieszczenie na tablicach ogłoszeń miejscowości :   sołectwa Kobrzyniec

W związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) informuję, że w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rogowo, pokój nr 16 w godzinach urzędowania.

Przed wydaniem decyzji wszystkie zgłoszone wnioski i uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia zostaną rozpatrzone.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (3 kwietnia 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (3 kwietnia 2009, 08:29:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1915