Przystąpiono do przeprowadzenia oceny ... Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 1,2 MW

                                                                               Rogowo, dnia 26 marca 2009 roku

Og.7624-2/2009

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227)

W Ó J T   G M I N Y   R O G O W O

podaje do publicznej wiadomości, że w związku ze złożonym wnioskiem przez Panią Kamilę Bigos – przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 1,2 MW” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 11, położonej w miejscowości Borowo, gmina Rogowo.
Przedsięwzięcie to, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Organami właściwymi do wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko są Starosta Rypiński i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie.
W związku z powyższym informuje się społeczeństwo, że istnieje możliwość składania w w/w sprawie uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski  można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rogowo, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, to jest do dnia 20 kwietnia 2009 roku.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn.zm.).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.
Dokumentacja w powyższej sprawie wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Rogowo, pokój nr 16.
W tut. Urzędzie można uzyskać szczegółowych informacji w powyższej sprawie i zapoznać się z niezbędną dokumentacją.
Adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogoworogowo.pl.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści  w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na
    stronie www.bip.rogowo.pl
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Rogowo oraz we wsi Borowo
    na okres 21 dni tj. od 27 marca do 20 kwietnia  2009 roku


 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (26 marca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 kwietnia 2009, 11:48:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1444