Budowa jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi

                                                                      Rogowo, dnia  26  lutego  2009 roku

Og.7624-4/2009


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


               Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) o wszczęciu w dniu  23 lutego 2009 r. na wniosek WINDPROJEKT, Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 INOWROCŁAW postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia energetyczna kablowa SN 15 kV wraz ze słupem energetycznym, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działce o nr ewidencyjnym 43 i 57 (zjazd z drogi) położonej w Hucie, gmina Rogowo

    Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 KPA przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

    Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10  KPA polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

    Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2  w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starosty Rypińskiego,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Rogowo: www. bip.rogowo.pl
- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo
- zamieszczenie na tablicach ogłoszeń miejscowości :   HUTA

W związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) informuję, że w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rogowo, pokój nr 16 w godzinach urzędowania.

Przed wydaniem decyzji wszystkie zgłoszone wnioski i uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia zostaną rozpatrzone.

                                                                                   Wójt Gminy
                                                                            Barbara Nowakowska

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (26 lutego 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 lutego 2009, 08:12:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1701