Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 120512C Rogowo – Nadróz w miejscowości Rogowo i Huta

                                                            Rogowo, dnia 18 lutego 2009 roku

Og.7624-7/2008

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

WÓJT GMINY ROGOWO

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rogowo wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 120512C Rogowo – Nadróz w miejscowości Rogowo i Huta, od 0+000 km do 2+360 km, na działkach o nr ewidencyjnych:

- w miejscowości Rogowo: 130; 135; 98; 53; 133/5; 132/1; 131/1; 129/1; 128/1; 105/1; 
  96/1; 3075/25; 3075/30; 3075/24; 100/5; 62/2; 3075/29; 3075/23; 3075/27; 59/2;
  56/1; 3075/21; 22/1; 54/1; 21/1; 52/1; 51/1; 4/1

- w miejscowości Huta: 187; 210/1; 208/1; 206/2; 203/1; 201/1; 199/2; 197/2; 195/1;
  177/1; 193/2; 192/1; 191/1; 190/1; 187/3; 149/1; 133/1; 131/1; 183/1; 181/1, gmina
  Rogowo.

W związku z powyższym uprzejmie informuje się mieszkańców, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji, składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia to jest do 5 marca 2009 roku na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Rogowo, pokój nr 10.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rogowo, pokój nr 16 w godzinach pracy urzędu, Tel. (054) 280 16 22 wew. 31.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie www.bip.rogowo.pl

2. Wywieszenie jego treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz we wsiach Rogowo i Huta  na okres 14 dni t.j.  od dnia 18 lutego 2009 roku do 5 marca 2009 roku. 

Plik do pobrania Og.7624-7/2008 (22kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (18 lutego 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 lutego 2009, 12:20:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1742