Obwieszczenie o ... Wydobywaniu kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża HUTA CHOJNO – SR w miejscowości Huta Chojno

O b w i e s z c z e n i e

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  Wójt Gminy Rogowo zawiadamia, że :
W dniu 30 października 2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
Wydobywaniu kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża HUTA CHOJNO – SR w miejscowości Huta Chojno, gmina Rogowo, na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 151/2 i 153/3, planowanej do realizacji przez Pana Romana Sadowskiego prowadzącego działalność pod nazwą NASZE MAZURY Zakład Górniczy „Stępowo I”, ul. Młyńska 5C, 87-500 RYPIN metodą odkrywkową, na powierzchni 10,50 ha, bez użycia materiałów wybuchowych.   

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16, w godzinach pracy urzędu, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


 
                                                                                        Wójt Gminy Rogowo
                                                                                        Barbara Nowakowska

Otrzymują:
1. Inwestor
2. BIP Urzędu Gminy Rogowo
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo
4. Tablica ogłoszeń Sołectwa  Huta Chojno
5. a/a

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy rogowo (30 października 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 listopada 2008, 11:20:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2777