OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko

Og.7624-3/2008                                                Rogowo, dnia 22 lipca 2008 roku

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku poz. 1071 z póżn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) zawiadamiam, że na podstawie art. 51 ust. 2, art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150), § 3 ust. 1 pkt. 40a oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) w dniu 22 lipca 2008 roku zostało wydane postanowienie Nr Og.7624-3/2008 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i określenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża HUTA CHOJNO – RS  w miejscowości Huta Chojno, Gmina Rogowo, na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 151/2 i 153/3, planowanego do realizacji przez Pana Romana Sadowskiego prowadzącego działalność pod nazwą NASZE MAZURY Zakład Górniczy „Stępowo I”, ul. Młyńska 5C, 87-500 RYPIN” metodą odkrywkową, na powierzchni obszaru górniczego 10,5 ha, bez użycia materiałów wybuchowych.
    Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rogowie, Rogowo 51, pokój nr 16, w godzinach urzędowania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez:
    1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
    2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości – sołectwie Huta Chojno
    3. Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie
         www.bip.rogowo.pl

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (25 lipca 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 lipca 2008, 13:21:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1820