Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie i w Sosnowie. ZAKOŃCZONY

O G Ł O S Z E N I E

 

W ó j t G m i n y R o g o w o

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie i w Sosnowie

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

15 lutego 1999 roku w sprawie wymagań , jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 14 , poz. 126 z późn. zm.).

Wiek kandydata nie może przekraczać 45 lat.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje w formie pisemnej poprzez złożenie następujących dokumentów:

1) zgłoszenie kandydata do konkursu wraz z motywacją ubiegania się

o stanowisko dyrektora,

2) kwestionariusz osobowy,

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje oraz staż

pracy pedagogicznej,

4) dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych lub

kursu z zakresu zarządzania oświatą,

5) odpis aktualnej oceny pracy - co najmniej dobra w okresie ostat-

nich pięciu lat,

6) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające warunki zdrowot-

ne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie” , „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sosnowie” oraz adresem nadawcy, w Urzędzie Gminy w Rogowie , pokój nr 10 w terminie do dnia 04 sierpnia 2003 roku do godz.1200.

 

Rogowo , dnia 15 lipca 2003 roku.

 

Ogłoszenie o konkursie jest również umieszczone w dziale aktualności 

Konkurs w dziale aktualności

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (15 lipca 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 sierpnia 2003, 08:13:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2625