Sprzedaż nieruchomość mienia komunalnego

O B W I E S Z C Z E N I E
        
Wójta  Gminy   R o g o w o

z dnia      18 lipca 2006 r

                      Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./  oraz art. 35 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U.z  2004 r. Nr 261, poz. 2603/
i n f o r m u j ę,    że zostaje przeznaczona  do sprzedaży nieruchomość mienia komunalnego tj:

1. Miejsce położenia                         -              Rogowo

2. Nr działek  - powierzchnia             -              316/6 -  0,1500 ha
                                                                     316/7 -  0,7000 ha
 

3. Nr   KW                                       -               16025

4.Opis nieruchomości: przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi teren, który może być przeznaczony do wykorzystania na cele zabudowy usługowej.

 5.Przeznaczenie       -       funkcja zabudowy usługowej

 6. Forma zbycia     -    sprzedaż w drodze publicznego przetargu nieograniczonego

 7. Cena nieruchomości      -      15 000,- zł
             
Ogłoszenie o przetargu na zbycie w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni
podczas których wykaz nieruchomości będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Gminy oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.rogowo.pl  Biuletynu Informacji Publicznej.

Plik do pobrania Obwieszczenie (34kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (18 lipca 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 lipca 2006, 09:06:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2151