Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo

O B W I E S Z C Z E N I E
         
Wójta  Gminy   R o g o w o
 
z dnia      29 grudnia   2004 r

           Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./  oraz art. 35 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U.z  2004 r. Nr 261, poz. 2603/
i n f o r m u j ę,    że zostaje przeznaczona  do sprzedaży nieruchomość mienia komunalnego tj:
 
1. Miejsce położenia                         -              Rogowo
 
2. Nr działek  - powierzchnia              -             464  -  0,0896 ha
                                                                     465  -  0,0863 ha
                                                                     467  -  0,0896 ha
                                                                     473  -  0,0893 ha
                                                                     474  -  0,0900 ha
                                                                     475  -  0,1014 ha
 
 
3. Nr   KW                                       -               14852
 
4.Opis nieruchomości: 
przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi tereny budowlane osiedla mieszkaniowego w Rogowie przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
 5.Przeznaczenie        -       cele mieszkaniowo – usługowe
 
 6. Forma zbycia        -        sprzedaż w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
 
 7. Cena nieruchomości      -      od  3.300,-  do    3.800,- zł
              
Ogłoszenie o przetargu na zbycie w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni
podczas których wykaz nieruchomości będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Gminy oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.rogowo.pl  Biuletynu Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (29 grudnia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 grudnia 2004, 08:50:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2269