Budowa sieci kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn

                                                                       Rogowo, 16 października 2017 roku

Og.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rogowo

o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
                                                   zawiadamiam,
że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek ENERGA-OERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowanym przez pełnomocnika: Pana Mateusza Maciak zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji:
 „Budowa  sieci kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn”

na nieruchomościach:
Rojewo, obręb 0020 nr ewidencyjny działek: 556; 557/2,   jednostka ewidencyjna Rogowo, przesłano do uzgodnień projekt decyzji dla przedmiotowego zamierzenia.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godzinach 7.15 – 15.15 lub telefonicznie 54 280 16 23.


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na stronie
   www.bip.rogowo.pl ,
2.Wywieszono jego treść na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie i we wsiach Rojewo,   
   na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Gębicki (19 października 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 października 2017, 08:02:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 805