Zakończenie postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o lokalizacji inwestycji celu publicznego ... Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4

                                                                                                 Rogowo, dnia 3 lipca 2017 rokuOg.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rogowo
o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073)

zawiadamiam

że w związku z zakończeniem przez tut. Organ postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pana Marcina Majer, pełnomocnika P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4”, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 194  obręb 0010 Kosiory,   jednostka ewidencyjna Rogowo, strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty ogłoszenia obwieszczenia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, a przed wydanie decyzji.    

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:
1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w  Sołectwie Kosiory (Zamość i Kosiory)
3. Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie  
        www.bip.rogowo.pl

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (3 lipca 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 lipca 2017, 16:51:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 575