Budowa sieci elektroenergetycznej

                                                                                                Rogowo, dnia  30 czerwca 2017 roku
WÓJT GMINY ROGOWO
Og.6733.4.2017
O B W I E S Z C Z E N I E
Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 
z a w i a d a m i a m,
że w dniu 28 czerwca 2017 roku na wniosek ENERGA-OERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, reprezentowanym przez pełnomocnika: Panią Małgorzatę Magoń    zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji:
 „Budowa  sieci elektroenergetycznej:   
1) Budowa linii kablowej ZK-SN-15kV oraz nn-0,4kV
2) Budowa złączy kablowych SN-15-kV.
3) Przebudowa linii napowietrznej 15 kV „GPZ RYPIN-Charszewo OD” na linię kablową.
4) Wymiana słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV T-5905 „Huta Nadróż 3” na
        stację kontenerową.” 
na nieruchomościach:
Charszewo, obręb 0004 nr ewidencyjny działek: 119; 131/2; 131/3; 131/4; 135/2; 135/3; 136/1; 138/1; 139/2; 139/3; 140; 143/1; 147/2; 159/4; 159/5; 159/7; 159/9; 159/10; 159/11; 159/12; 159/13; 159/14
Rogówko, obręb 0019 nr ewidencyjny działek: 2; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 18; 19; 26/1; 28/1; 28/2; 29/1; 30/1; 30/2; 31/1; 39/1; 41/4; 41/6; 42/1; 43; 44/6; 45/1; 46/1; 47/1; 68; 70; 3076/4; 3076/6
Huta, obręb 0007 nr ewidencyjny działek: 54/1; 54/2; 55/1; 55/2; 56/1; 56/2; 58/3; 58/5; 58/6; 59; 62; 63; 66/1; 68; 69/1; 69/2; 70/1; 70/2; 71/1; 71/2; 72/2; 73/1; 74/1; 76/1; 77/2; 78/1; 79/1; 80/1; 81/1; 82/1; 82/2; 90/1; 91; 92; 93; 95; 106/1; 107; 108/1; 108/2; 108/3; 108/5; 108/6; 109/1; 109/3; 109/5; 109/6; 109/7; 110/1; 110/2; 110/3; 111/1; 111/2; 111/3; 111/4; 111/5; 111/6; 112/1; 112/2; 131/1; 133/1; 135/2; 135/3; 135/4; 135/5; 135/6; 149/1; 149/2; 153; 159/2; 160; 177/1; 178; 181/1; 181/3; 182/2; 183/1; 187/3; 259; 260; 268/7; 270/1; 270/2; 271/2; 271/3; 3073/11; 3073/14,  jednostka ewidencyjna Rogowo.     

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godzinach 715 – 1515 w poniedziałki, środy, czwartki, w godzinach 715 – 1615 we wtorki oraz w godzinach 715 – 1415 w piątki. 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:
1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w  Sołectwie Charszewo
3. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Rogówko
4. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w  Sołectwie Huta
5. Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie
        www.bip.rogowo.pl 

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (3 lipca 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (3 lipca 2017, 15:40:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416