Og.6733.3.2017 - wydanie decyzji ... „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4”, przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 194 obręb 0010 Kosiory ...

                                                                       Rogowo, 8 czerwca 2017 rokuOg.6733.3.2017OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rogowo

o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam,

że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Marcina Majer, pełnomocnika P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4”, przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 194  obręb 0010 Kosiory,  jednostka ewidencyjna Rogowo, przesłano do uzgodnień projekt decyzji dla przedmiotowego zamierzenia.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godzinach 715 – 1515 lub telefonicznie 54 280 16 23.


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na stronie
  www.bip.rogowo.pl ,
2.Wywieszono jego treść na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie i we wsi Zamość i Kosiory 
  (sołectwo KOSIORY) na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (8 czerwca 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 czerwca 2017, 08:03:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 753