Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZAKOŃCZONY

                                                                                                            Rogowo 2004 – 07 - 30

 

                                                         

 

Og. 341 – 1 /7/2004

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

                           

o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

 

 

 

                                    Wójt Gminy Rogowo k/Rypina     o g ł a s z a      przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Sosnowie.

 

1.       Zakres prac obejmuje: wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej

                                             przeniesienie głównego wyłącznika prądu na

                                             zewnątrz obiektu.

 

2.  Termin wykonania zamówienia  do dnia    15. 10. 2004 r.      

 

3.       Wadium w wysokości  1.500,- zł  należy uiścić najpóźniej w terminie do dnia składania ofert.

 

4.       Kryterium oceny ofert jest cena.

 

5.       Oferty należy składać lub przesłać na adres:

 

Urząd Gminy w Rogowie k/ Rypina

87-515 Rogowo

      

      w terminie do dnia  25. 08. 2004 r.  do godz. 11.00  w zamkniętych kopertach

      z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na wymianę instalacji elektrycznej”.

 

6.       Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

 

7.       Opis warunków  udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny    spełniania tych warunków zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać po uprzednim złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy w Rogowie pok.Nr14,tel. /054/280-16-22, fax /054/280-28-32

          

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (30 lipca 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (31 lipca 2004, 10:00:38)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (16 września 2004, 08:09:36)
Zmieniono: dodano słowo "ZAKOŃCZONY"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2220