Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą użytkowania budynku mieszkalnego na budynek PRZEDSZKOLA GMINNEGO W ROGOWIE ...

                                                                                Rogowo, dnia 4 maja 2016 roku
WÓJT GMINY ROGOWO

Og.6733.3.2016


O B W I E S Z C Z E N I E

    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
z a w i a d a m i a m
że w dniu 18 kwietnia 2016 roku na wniosek GMINY ROGOWO, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą użytkowania budynku mieszkalnego na budynek PRZEDSZKOLA GMINNEGO W ROGOWIE na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 417, w miejscowości Rogowo, obręb 0018 Rogowo, gmina Rogowo.    
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 W związku z powyższym uprzejmie informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pokój nr 16 w godzinach 7:15 – 15:15 lub telefonicznie 54 280 16 22 lub 54 280 16 23.


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w  Rogowie
3.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie 
       www.bip.rogowo.pl
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (4 maja 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 maja 2016, 07:05:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 598