Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 2225 Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. Woj. (Szczutowo) od km 1+500 do km 3+712,76 ...

Rogowo, 2016.01.08Og.6733.6.2015


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rogowo
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199)
 
z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi publicznej kategorii powiatowej nr 2225 Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. Woj. (Szczutowo) od km 1+500 do km 3+712,76 przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 203/4, 203/3, 203/5, 203/1, 390/3, 390/2, 279/1, 277 w obrębie ewidencyjnym Rogowo i na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 68 w obrębie ewidencyjnym Rogówko, gmina Rogowo.  
 
        W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty  ogłoszenia  obwieszczenia można zapoznać się z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godz. 715 – 1515 w dniach poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 715 - 1615 we wtorek i w godz. 715 - 1415  w piątek.
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogowie
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w m. Rogowo
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w m. Rogówko
4.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie
       www.bip.rogowo.pl

   
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                          

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (8 stycznia 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 stycznia 2016, 08:28:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 882